Pobierz

 

Krzywe, dnia 05.02.2017

 

STATUT
Spółdzielni Producentów Bydła Mięsnego
„MAZURSKA WOŁOWINA”
z siedzibą w miejscowości Krzywe 18A (19-411 Świętajno)

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółdzielnia Producentów Bydła mięsnego z siedzibą miejscowości Krzywe 18A (19-411 Świętajno), zwana dalej Spółdzielnią, jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą w celu sprzedaży produktów wytworzonych w swoich gospodarstwach.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.), niniejszego Statutu oraz innych ustaw.

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest miejscowość Krzywe.

2. Spółdzielnia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Spółdzielnia posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony.

3. Spółdzielnia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczych o podobnym profilu działania.

 

II. Cele i przedmiot działalności Spółdzielni

§ 4

Celem Spółdzielni jest :

1.1 prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, usług i handlu związanego w szczególności z bydłem żywym, zwierzętami rzeźnymi lub hodowlanymi, mięsem wołowym, świeżym, chłodzonym , mrożonym.
1.2 reprezentowanie interesów członków Spółdzielni wobec władz, innych instytucji i podmiotów gospodarczych,
1.3 poprawa jakości produktu poprzez stosowanie jednolitej technologii produkcji,
1.4 stworzenia marki towaru identyfikowanej na rynku,
1.5 obniżenia kosztów produkcji,
1.6 możliwość negocjacji cen z kontrahentami oraz ich wybór,
1.7 wyeliminowania pośredników handlowych,
1.8 stworzenie grupy producenckiej,
1.9 dostosowanie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych,
1.10 wspólne wprowadzanie towarów do obrotu w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych,
1.11 ustanowienie wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych,
1.12 rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych,
1.13 organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji,
1.14 ochrona środowiska naturalnego.

2. Spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczno-kulturalną i edukacyjną na rzecz swoich członków.

§ 5

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółdzielni jest:

01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt Gospodarskich
46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
58.11 Z Wydawanie książek
58.12 Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13 Z Wydawanie gazet
58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19 Z Pozostała działalność wydawnicza
63.12 Z Działalność portali internetowych
63.99 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.12 Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20 A Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne
74.10 Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90 Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
77.40 Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
82.99 Z Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60 Z Działalność wspomagająca edukację
94.11 Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12 Z Działalność organizacji profesjonalnych

§ 6

1. W celu efektywnej realizacji w/w działalności Spółdzielnia może ją prowadzić samodzielnie lub wchodzić we wspólne przedsięwzięcia z innymi podmiotami. Decyzje w tym względzie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

2. Spółdzielnia może świadczyć usługi dla osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów, nie będących członkami Spółdzielni na warunkach ustalonych przez Zarząd.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzący działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

2. Warunkiem członkostwa osoby fizycznej lub prawnej w Spółdzielni jest łącznie spełnienie następujących warunków:

a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) prowadzenie gospodarstwa rolnego produkującego bydło typu mięsnego,
c) dawanie rękojmi realizowania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Spółdzielni.

§ 8

1. Członkostwo w Spółdzielni przyznaje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.

2. Uchwała o przyjęciu w poczet Członków lub odmowie przyjęcia winna być dostarczona zainteresowanym w przeciągu 14 dni.

3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Spółdzielni służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w trybie określonym w § 19 i § 20 niniejszego Statutu.

§ 9

1. Deklaracja członkowska, o której mowa w § 8 ust. 1 pod rygorem nieważności winna być sporządzona w formie pisemnej i złożona Zarządowi.

2. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko albo nazwę przystępującego,
b) miejsce zamieszkania lub siedzibę,
c) wysokość uiszczanego wpisowego,
d) ilość i wartość zadeklarowanych udziałów,
e) określenie wnoszonych wkładów i ich wartość,
f) w przypadku osób fizycznych – wskazanie osoby, której Spółdzielnia jest zobowiązana po śmierci Członka wypłacić udziały.

3. Deklaracja powinna również zawierać terminy: uiszczenia wpisowego, wniesienia udziałów i wkładów oraz zawarcia umowy członkowskiej, a także zobowiązanie się do wnoszenia opłat manipulacyjnych w wysokościach i terminach ustalonych przez Zarząd.

§ 10

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

2. Członkowie Spółdzielni mają prawo:

a) uczestniczyć w zebraniach grupy członkowskiej z głosem równym innym członkom,
b) brać czynny udział w życiu Spółdzielni, zgłaszać wnioski i żądania do organów Spółdzielni w celu uzyskania informacji o jej działalności, wynikach bieżącej działalności oraz zamierzeniach na przyszłość,
c) wybierać i być wybieranym do organów Spółdzielni,
d) do otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,
e) udziału w nadwyżce bilansowej,
f) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni,
g) do zwrotu udziałów po ustaniu członkostwa,
h) do korzyści z tytułu wniesienia wkładów,
i) do korzystania z urządzeń Spółdzielni na zasadach określonych przez Zarząd,
j) do odwołania się do wyższego organu Spółdzielni i do Sądu od uchwał podjętych przez Organy Spółdzielni,
k) do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu.

§ 11

1. Członkowie Spółdzielni zobowiązani są:

a) popierać działalność Spółdzielni, troszcząc się o jej dobro i rozwój oraz dbać o poszanowanie i pomnażanie jej majątku,
b) przestrzegać i stosować się do postanowień Statutu i uchwal organów Spółdzielni,
c) wpłacać zadeklarowane wpisowe, udziały i wkłady stosownie do postanowień Statutu,
d) uczestniczyć w pokryciu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
e) brać udział w zebraniach grup członkowskich,
f) utrzymywać w tajemnicy dokumenty ofertowe, ceny i warunki, pisma obiegowe oraz pozostałe informacje Spółdzielni w stosunku do osób trzecich.
g) każdy z członków Spółdzielni w każdym roku działalności grupy produkuje oraz sprzedaje do Spółdzielni co najmniej 80% wyprodukowanego przez siebie bydła mięsnego,
h) w przypadku utworzenia na bazie Spółdzielni grupy producenckiej, każdy z jej członków zobowiązany jest do dostarczenia Zarządowi w ciągu 14 dni od daty sprzedaży poza grupą swojej produkcji, ze względu na którą grupa została powołana, wszelkich danych dotyczących transakcji z podaniem asortymentu, wielkości sprzedaży i uzyskanej ceny.
i) w przypadku utworzenia na bazie Spółdzielni grupy producenckiej, każdy z jej członków zobowiązany jest do dostarczenia Zarządowi w ciągu 14 dni, na jego wniosek, wszelkich danych dotyczących sprzedaży produktów, z uwagi na które grupa została powołana.

2. W przypadku nie wywiązywania się Członka z nałożonych na niego obowiązków oraz za nie spełnianie przez niego warunków określonych w art. 2 i art. 3a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Zarząd Spółdzielni może nałożyć następujące sankcje: upomnienie, kara pieniężna, wykluczenie.

3. W przypadku utworzenia na bazie Spółdzielni grupy producenckiej każdy z Członków ponosi pełną odpowiedzialność finansową za potencjalne szkody w grupie wynikające z nie wywiązywania się Członka z postanowień Statutu oraz za nie spełnianie przez niego warunków określonych w art. 2 i art. 3a ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

§ 12

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1) wypowiedzenia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.

2. Wypowiedzenie winno być złożone na piśmie, co najmniej 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy liczonego od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, przy czym:

1) okres członkostwa nie może być krótszy niż 3 lata działalności grupy liczone od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw albo od momentu zostania członkiem grupy jeśli nastąpiło to po wydaniu ww. decyzji,
2) wypowiedzenie jest skuteczne po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Spółdzielni przyjętych w okresie członkostwa,
3) obowiązek złożenia na piśmie informacji o zamiarze wystąpienia z grupy co najmniej na 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków określonych w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

3. Wykreślenia Członka można dokonać w przypadku:

a) śmierci osoby fizycznej lub ustania osoby prawnej,
b) jeśli członek przestał odpowiadać warunkom określonym w § 7 Statutu.

4. Wykluczenia członka można dokonać w przypadku:

1) umyślnego działania na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesowi,
2) naruszania postanowienia Statutu, regulaminów, uchwał organów Spółdzielni,
3) utraty praw obywatelskich.

§ 13

1. Uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia Członkowi zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.

 

IV. Wpisowe, udziały i wkłady

§ 14

1. Wpisowe do Spółdzielni wynosi 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) i jest płatne przez członków – założycieli na zebraniu założycielskim, a przez przystępujących do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu – w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa.

2. Udział członkowski wynosi 500 PLN (słownie: pięćset złotych).

3. Każdy Członek jest zobowiązany do zadeklarowania i wpłacenia jednego udziału.

4. Członek Spółdzielni może zadeklarować więcej niż jeden udział.

§ 15

Udziały wnoszone są w następujących terminach:

1) przez członków – założycieli – w terminie 10 dni od dnia podpisania statutu i złożenia deklaracji członkowskiej,
2) przez przystępujących do Spółdzielni po jej zarejestrowaniu – w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji o przyjęciu.

§ 16

1. Wkłady pieniężne wnoszone są w celu korzystania z nich przez Spółdzielnię.

2. Wkłady wnoszone są według indywidualnych umów zawieranych przez Członków z Zarządem, określających m.in. termin wnoszenia i wycofania wkładów pieniężnych oraz warunki i zasady korzystania z wkładów.

3. Wkłady pieniężne nie są oprocentowane.

4. Członek może żądać zwrotu wkładów za wypowiedzeniem umowy, dokonanym co najmniej na 6 miesięcy przed końcem roku obrachunkowego.

§ 17

W przypadku nie wpłacenia zadeklarowanego udziału, zgodnie z warunkami określonymi w § 14 i § 15 Zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu Członka.

§ 18

1. Udział byłego Członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego bilansu z tego roku, w którym Członek przestał należeć do Spółdzielni. Wyplata powinna nastąpić w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia bilansu przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W przypadku wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia Członka ze Spółdzielni, wkład pieniężny wypłaca zgodnie z warunkami zapisanymi w § 16 punkt 2.

3. W wypadku likwidacji Spółdzielni, wkład pieniężny wypłaca się w ciągu miesiąca czasu od dnia otwarcia likwidacji.

 

V. Postępowanie wewnątrz spółdzielcze

§ 19

1. Od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa służy odwołanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym:

a) od uchwal Zarządu – do Walnego Zgromadzenia Członków,
b) od uchwal Rady Nadzorczej – do Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Termin do wniesienia odwołania od uchwal Zarządu wynosi dwa tygodnie, a od uchwały Rady Nadzorczej jeden miesiąc i biegnie od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o prawie do wniesienia odwołania.

§ 20

1. Złożone odwołanie, organ odwoławczy rozpatruje na swoim najbliższym posiedzeniu.

2. Spółdzielnia zobowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

3. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz spółdzielczego lub po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w Statucie do podjęcia uchwały przez organ odwoławczy Członek może dochodzić swych praw ze stosunku członkostwa na drodze sądowej.

 

VI. Organy spółdzielni

§ 21

1. Organami Spółdzielni są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd,
d) w razie zastąpienia Walnego Zgromadzenia Członków Zebraniem Przedstawicieli – Zebrania Grup Członkowskich.

2. Wybory do organów Spółdzielni są dokonywane w glosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

§ 22

1. W przypadku przekroczenia przez Spółdzielnię liczby 200 Członków, Walne
Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Przedstawicieli.

2. Zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa określa Walne Zgromadzenie Członków.

3. Do Zebrania Przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

4. Członek spółdzielni nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli bez prawa głosu.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Każdy członek Spółdzielni ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 24

Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków
spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni,
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał rady;
10. uchwalanie zmian Statutu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. W przypadku nie zwołania w terminie Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd – zwołuje go Rada Nadzorcza.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie:

a) Rady Nadzorczej,
b) jednej piątej ogólnej liczby członków Spółdzielni – nie mniej jednak niż trzech.

3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.

§ 26

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się członków pisemnie, co najmniej na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 27

1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. W przypadku niższej frekwencji zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie.

3. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie odbywa się po zwołaniu go przez Zarząd zgodnie z procedurą określoną w § 26 ust. 1.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwal przy obecności 1/3 ogólnej liczby członków. Nie dotyczy to uchwal określonych w § 28.

§ 28

1. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwal wymienionych w ust. 3 i 4.

2. Większość 3/4 głosów wymagana jest przy podejmowaniu uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

3. Większość 2/3 głosów wymagana jest przy podejmowaniu uchwały w sprawach:

a) połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią,
b) zmian Statutu.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera ze swego grona Prezydium, w skład, którego wchodzą:

a) Przewodniczący,
b) Sekretarz.

3. Przewodniczący obrad nie może być członkiem Zarządu Spółdzielni.

4. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

5. Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres, co najmniej 10 lat, o ile odpowiednie przepisy nie przewidują dłuższego okresu.

 

Rada Nadzorcza

§ 30

Rada Nadzorcza zwana w dalszej części „Radą” sprawuje kontrolę nad bieżącą Działalnością Spółdzielni.

§ 31

1. Rada składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w przeciągu 7 dni od dnia wyboru.

4. Rada wybiera spośród członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

5. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

a) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
b) zrzeczenia się mandatu,
c) ustania członkostwa w Spółdzielni,
d) w przypadku nie uczestniczenia w dwóch kolejnych po siedzeniach Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej i powołaniu nowego na najbliższym posiedzeniu,
e) Walne Zgromadzenie w przeciągu 1 miesiąca dokona rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka Rady.

§ 32

1. Do zakresu działania Rady należy:

a) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności poprzez:
– badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
– dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
– przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków,
b) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
c) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
e) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
g) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada może zażądać od Zarządu, Członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumentację oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

§ 33

1. Posiedzenie Rady odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady lub sekretarz, podając jednocześnie porządek obrad.

3. Posiedzenie musi być zwołane także na wniosek dwóch Członków Rady lub Zarządu w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego wniosku. Wniosek powinien być złożony na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

4. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

5. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

6. Posiedzenia Rady są protokołowane. Rada zatwierdza protokół na następnym posiedzeniu. Zatwierdzone protokoły podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.

 

Zarząd Spółdzielni

§ 34

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do Zarządu.

3. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa oraz członków Zarządu.

4. Decyzje zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

5. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa i członków Zarządu w głosowaniu tajnym na okres dwóch lat.

6. Zarząd zbiera się na wniosek jednego z Członków Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Zarząd odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w glosowaniu tajnym.

8. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków Zarządu, którym nie udzielone zostało absolutorium.

9. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem oraz członkiem Zarządu umowy o pracę.

10. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 35

1. Reprezentacja Spółdzielni jest dwuosobowa.

2. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.

§ 36

Zarząd sporządza i składa Radzie Nadzorczej półroczne pisemne sprawozdanie, a Walnemu Zgromadzeniu Członków roczne sprawozdanie z realizacji swoich obowiązków.

 

VII. Gospodarka spółdzielni

§ 37

Spółdzielnie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

§ 38

1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

4. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały lub wkłady nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów lub wkładów.

5. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

VIII. Likwidacja

§ 39

1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

2. Likwidatorami Spółdzielni są członkowie ostatniego Zarządu.

3. O przeznaczeniu majątku pozostającego po likwidacji Spółdzielni decyduje uchwała Zebrania Walnego Zgromadzenia Członków.

 

IX. Postanowienia końcowe

§ 40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz innych ustaw, w szczególności dotyczących grup producenckich.

 

 

Bądź na bieżąco - sprawdź aktualne ogłoszenia →
Spółdzielnia Producentów
Bydła Mięsnego Mazurska Wołowina
Krzywe 18A, 19-411 Świetajno
NIP 8471615969
REGON 36490946400000
KRS 0000619134
Kontakt telefoniczny
Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00
Napisz do nas